jamko

دسترسی آسان و سریع به مخازن (Repository) مورد نیاز توسعه‌دهندگان نرم‌افزار

بدون نیاز به vpn و با ترافیک داخلی

ویژگی‌ها

easy-pay
یکپارچه و رایگان

دسترسی رایگان به همه مخزن‌های (repository) مورد نیاز برای توسعه نرم افزار، سیستم عامل و ... در همه زبان‌های برنامه‌نویسی و پلتفرم‌ها براساس ساختارهای کارکردی‌های maven، gradle، npm، docker، php composer، debian، rpm و ... در یک آدرس واحد و بدون محدودیت

privacy
سفارشی سازی

انتقال مخازن خصوصی (private repository) شما به جمکو با حفظ محرمانگی و در کمترین زمان ممکن

college
سادگی و سرعت

افزایش سرعت و کیفیت با توجه به استفاده از ترافیک داخل کشور و همچنین عدم وابستگی به سرویس‌های VPN برای مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی و بعضا داخلی

امکانات ويژه جمکو برای سازمان و شرکت‌ها

سازمان‌ها می‌توانند برای استفاده تجاری که شامل مخازن خصوصی و پهنای باند اختصاصی می‌شود، با ما تماس بگیرند

comments

گزارش مخزن جدید

reports-bg

راهنمای استفاده از مخزن‌های مختلف در بخش راهنما قرار داده شده است، با توجه به مخزنی که استفاده می‌کنید طبق راهنما پیش برید

در جَمکو تقریبا همه مخزن‌های رسمی (و به تبع آن کتابخانه‌های رسمی) پوشش داده شده است، اگر در دریافت کتابخانه (وابستگی) خاصی مشکل دارید به ما اعلام کنید

بیشتر سیستم‌های مدیریت وابستگی در زبان‌های پرکاربرد پوشش داده شده است، اگر مورد درخواستی شما وجود ندارد به ما اعلام کنید تا در صورت امکان اضافه شود


android-img

آدرس مخزن دانلود Android SDK را روی سرورهای جمکو تنظیم نمایید، برای اینکار باید در متغیرهای محلی (Environment Variables) مقدار متغیر SDK_TEST_BASE_URL را https://android.jamko.ir/repository/ قرار دهید

برای تنظیم متغیر محلی ذکر شده در ویندوز، دستور زیر را در cmd اجرا نمایید

setx SDK_TEST_BASE_URL https://android.jamko.ir/repository/

در لینوکس و مک دستور زیر را اجرا نمایید

sudo echo 'SDK_TEST_BASE_URL="https://android.jamko.ir/repository/"' >> /etc/environment

پس از تنظیم Android SDK باید تنظیمات مربوط به Gradle (بخش بعدی راهنما) را نیز انجام دهید

gradle-img

1. فایل تنظیمات مخزن gradle در جمکو ( init.gradle و init.gradle.kts ) را دانلود کرده و در مسیر USER_HOME\.gradle\ جایگزین کنید

gradle.projectsLoaded {
  rootProject.allprojects {
    buildscript {
      repositories {
        mavenLocal()
        maven { url 'https://gradle.jamko.ir' }
      }
    }
    repositories {
      mavenLocal()
      maven { url 'https://gradle.jamko.ir' }
    }
  }
}
2. در همه ماژول‌های پروژه، تمامی بخش‌های repositories در همه فایل‌های (build.gradle, settings.gradle, ...) را حذف کنید

3. مسیر دانلود gradle را روی سرورهای جمکو تنظیم نمایید، این تنظیم در فایل gradle-wrapper.properties در پروژه شما وجود دارد

distributionUrl=https\://download.jamko.ir/gradle-distributions/gradle-6.0.1-bin.zip


maven-img

مخزن مرکزی maven در جمکو را به تنظیمات maven در فایل USER_HOME/.m2/settings.xml اضافه کنید
در صورتی که فایل settings.xml وجود ندارد، نمونه فایل را دانلود کرده و در مسیر ذکر شده قرار دهید

<profiles>
  <profile>
    <id>jamko</id>
    <repositories>
      <repository>
        <id>maven-jamko</id>
        <url>https://maven.jamko.ir</url>
      </repository>
    </repositories>
    <pluginRepositories>
      <pluginRepository>
        <id>maven-jamko</id>
        <url>https://maven.jamko.ir</url>
      </pluginRepository>
    </pluginRepositories>
  </profile>
</profiles>

<activeProfiles>
  <activeProfile>jamko</activeProfile>
</activeProfiles>
npm-img

فایل USER_HOME/.npmrc را با محتویات زیر ایجاد کنید (در صورتی که فایل وجود دارد، فایل جدید را جایگزین آن نمایید)

registry=https://npm.jamko.ir/
chromedriver_cdnurl=https://download.jamko.ir/chromedriver/
sass-binary-site=https://download.jamko.ir/node-sass/

yarn-img

فایل USER_HOME/.yarnrc را با محتویات زیر ایجاد کنید (در صورتی که فایل وجود دارد، فایل جدید را جایگزین آن نمایید)

"registry" "https://npm.jamko.ir/"
"chromedriver_cdnurl" "https://download.jamko.ir/chromedriver/"
"sass-binary-site" "https://download.jamko.ir/node-sass/"

composer-img

آدرس مخزن جمکو را در تنظیمات composer اضافه کنید، این تنظیمات در ویندوز در فایل USER_HOME\AppData\Roaming\Composer\config.json و در لینوکس و مک در فایل USER_HOME/.composer/config.json وجود دارد (بهتر است نمونه فایل config.json را دانلود کرده و در مسیر یاد شده قرار دهید)

{
 "config": {
  "repositories": [
   {
    "type": "composer",
    "url": "https://composer.jamko.ir"
   },
   {
    "packagist": false
   }
  ]
 }
}

NuGet

در تنظیمات NuGet آدرس مخزن دانلود وابستگی‌ها را روی جمکو قرار دهید، برای این کار باید محتویات زیر را در فایل USER_HOME\AppData\Roaming\NuGet\NuGet.Config جایگزین نمایید (بهتر است نمونه فایل NuGet.Config را دانلود کرده و در مسیر یاد شده قرار دهید)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <packageSources>
    <add key="Jamko" value="https://nuget.jamko.ir"/>
  </packageSources>
</configuration>

pypi-img

در ویندوز تنظیمات زیر را در فایل C:\ProgramData\pip\pip.ini و در لینوکس و مک در فایل USER_HOME/.pip/pip.conf اضافه کنید (در صورتی که وجود ندارد، آن را ایجاد کنید)

[global]
index-url = https://pypi.jamko.ir/simple
rpm-img

فایل نشانی مخازن جمکو را با توجه به توزیع لینوکس خود را دانلود کرده، در openSUSE آن را در مسیر /etc/zypp/repos.d/ و در سایر توزیع‌ها در مسیر /etc/yum.repos.d/ قرار دهید
فایل‌های قبلی موجود در مسیر یاد شده را پاک کرده یا به عنوان پشتیبان در مسیر دیگری نگهدارید

debian-img

پس از تعین توزیع لینوکس و سایر تنظیمات در دستور زیر، آن را اجرا نمایید

sudo sh -c "echo 'deb [trusted=yes] https://debian.jamko.ir <DISTRIBUTION> <COMPONENT>' >> /etc/apt/sources.list"
docker-img

آدرس registry داکر در جمکو را در بخش registry-mirrors در فایل daemon.json تنظیم کنید
فایل daemon.json در ویندوز و مک در مسیر USER_HOME/.docker/daemon.json و در لینوکس در مسیر /etc/docker/daemon.json وجود دارد

"registry-mirrors": ["https://docker.jamko.ir"],

kubernetes-img

برای نصب و راه‌اندازی kubernetes از دستور زیر استفاده نمایید

kubeadm init --image-repository docker.jamko.ir

برای بروزرسانی kubernetes از دستور زیر استفاده نمایید

kubeadm config images pull --image-repository docker.jamko.ir
helm-img

دستور زیر را اجرا نمایید

helm repo add jamko https://helm.jamko.ir

@jamko_ir :تلگرام

0990-5768736 :شماره پشتیبانی

jamko@chmail.ir :رایانامه